Κατηγορίες
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

2014.Φράγμα Πηνειού: Αυτόματα Φίλτρα ABF της AMIAD

Φίλτρα AMIAD τύπου ABF , συνολικής αξίας 450.000€ προμήθευσε η Χ.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΒΕ…

Περισσότερα

2016. Μελέτες Άρδευσης Συμμαχικών Νεκροταφείων Σούδας και Μίκρας

Περισσότερα

2014.Μαρίνα Φλοίσβου: Επέκταση Συστήματος Κενού

Η Μαρίνα Φλοίσβου, το κόσμημα της παραλιακής Λεωφόρου, στο Παλαιό Φάληρο, κατα…

Περισσότερα

AMIAD - Αυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα για Άρδευση, Ύδρευση,Βιομηχανία » Προδιαγραφή & Τιμολόγιο Αυτομάτων Φίλτρων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ SIGMA 6000 

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σίτας , υδραυλικής λειτουργίας , συμπαγούς κατασκευής απο ενισχυμένο πολυπροπυλένιο και πολυαμίδιο, το οποίο θα διασφαλίζει πλήρη αντοχή σε διάβρωση και σε χημικά με pH>5. Το φίλτρο θα είναι ονομαστικής πίεσης λειτουργίας PΝ10 με είσοδο-έξοδο φλαντζών διαμέτρου 4'' κατά ISO-16, και πλήθος από στελέχη σίτας κατακράτησης στερεών με συνολική επιφάνεια φιλτραρίσματος τουλάχιστον ίση προς 6000cm2. Οι σίτες θα είναι κατασκευασμένες από στελέχη ανοξείδωτου χάλυβα  316L, με άνοιγμα ....(1) microns. Το φίλτρο θα εγκαθίσταται παράλληλα και επί της γραμμής (on-line) μεταφοράς του νερού, επί δικλείδων απομόνωσης τύπου στρεφομένου δίσκου με χειροτροχό, ελαστικής φραγής, διαμέτρου ίσης με την διάμετρο των φλαντζών του φίλτρου, και με μία δικλείδα απομόνωσης ομοίου τύπου επί της γραμμής μεταφοράς του νερού, ώστε να καθίσταται εφικτή η απομόνωση και συντήρηση του φίλτρου όποτε απαιτείται., χωρίς να διακόπτεται η ροή του νερού πρός το δίκτυο.

Το φίλτρο θα κατακρατεί, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας τα στερεά σωματίδια, και όταν εκκινεί μία συνεδρία αυτοκαθαρισμού, θα αποβάλλει μέρος του νερού προς την αποχέτευση, χωρίς να διακόπτει την ροή του καθαρού νερού προς το δίκτυο, μεσω υδραυλικής βαλβίδας πολυβουτυλενίου. Μετά την διαδικασία αυτοκαθαρισμού, με καθαρό δηλαδή πλέγμα,  η απώλεια πίεσης στο φίλτρο, σε παροχή 120m3/h, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα. 0,01bars πίεσης. Επί του φίλτρου εγκαθίσταται διαφορικός πρεσσοστάτης ο οποίος αναγνωρίζει την διαφορά πίεσης μεταξύ των δύο πλευρών του πλέγματος, και όταν αυτή φθάσει ένα προεπιλεγμένο επίπεδο (περίπου 0.5bar), μέσω του Πίνακα Ελέγχου, που συνοδεύει το φίλτρο (α) ανοίγει την υδραυλική βαλβίδα η αποία αποχετεύει τα ακάθαρτα (β) περιστρέφει, έμβολο με ενσωματωμένο  στόμια αναρρόφησης στο εσωτερικό κάθε στοιχείου σίτας , το οποίο περιστρεφόμενο σαρώνει την εσωτερική επιφάνεια του πλέγματος, και αναρροφά τα στερεά που έχουν συσσωρευθεί στην εσωτερική επιφάνεια του πλέγματος, τα οποία στην συνέχει αποβάλλει μέσω τηε υδραυλικής βαλβίδας. Η διαδικασία διακόπτεται όταν η διαφορά πίεσης αποκατασταθεί. Ο Πίνακας Ελέγχου θα επιτρέπει εναλλακτική επιλογή εκκίνησης διαδικασίας αυτοκαθαρισμού (α) βάσει χρόνου, (β)  από το πληκτρολόγιο του Πίνακα Ελέγχου (2) . Η διάρκεια του κύκλου αυτοκαθαρισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20sec, κατά τα οποία η συνολικά αποβαλλόμενη ποσότητα νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200.lt. Κατά την διάρεκια καθαρισμού η ελάχιστη διαθέσιμη πίεση λειτουργίας θα είναι 1.5bar, και η ελάχιστη παροχή του δικτύου 15m3/h. Αν αυτές οι συνθήκες δεν διασφαλίζονται θα προστίθεται κατάντη του φίλτρου υδραυλική βαλβίδα διατήρησης της πίεσης (pressure sustaining valve), διαμέτρου ίσης με την γραμμή μεταφοράς του νερού.  

Ο Πίνακας Ελέγχου του Φίλτρου θα είναι ηλεκτρικός/Ηλεκτρονικός Πίνακας του ιδίου, με το φίλτρο, κατασκευαστή, με δυνατότητα λειτουργίας σε ...(3) και , αντίστοιχα, σωληνοειδή (4). Το φίλτρο θα συνοδεύεται από αναλυτικό Εγχειρίδιο τοποθέτησης, λειτουργίας και συντήρησης σε Αγγλική, τουλάχιστον Γλώσσα, το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης και αναλυτικό Πίνακα Ανταλυτικών κα παρελκομένων. Ο κατασκευαστής θα διαθέτει Πιστοποίηση κατά ISO. 

Το αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο θα είναι ενδεικτικού τύπου SIGMA-6000του Οίκου Amiad

Συνυποβαλλόμενα σε Δημοπρασίες: 1. Εμπoρiκό Έντυπο. 2. Τεχνικά Έντυπα. 3. Διαθέσιμες Πιστοποιήσεις. 4. Πίνακας Ομοίων Εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και εκτός. 

Τιμολόγιο: Αυτοκαθαριζόμενο Υδραυλικό Φίλτρο με άκρα φλαντζών, ονομαστικής διαμέτρου 4'', με επιφάνεια πλέγματος. 6000cm2, συμπεριλαμβανομένου του Πίνακα Ελέγχου, του πλέγματος απο ανοξείδωτο και όλων των απαιτούμενων μικρουλικών σύνδεσης προς το Δίκτυο. Περιλαμβάνονται η Προμήθεια, η μεταφορά στο έργο,  η εγκατάσταση, η σύνδεση του Πίνακα ελέγχου η θέση σε λειτουργία, η δοκιμή, η τελική ρύθμιση και η εκπαίδευση Προσωπικού. Δεν περιλαμβάνονται δικλείδες απομόνωσης και διατήρησης πίεσης, και ο συλλέκτης επι του οποίου εδράζεται το φίλτρο...............Τεμ 1, €.....

 

(1) 80,100,130,200,300

(2) Στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο Πίνακας ελέγχου AMC αλλά το η μονάδα ελέγχου Rinse Controller, μεσω 3-οδης υδραυλικής βαβλίδας

(3) 6 VDC ή 24VAC

(4)12-9 VDC Πηνία αυτοσυγκράτησης (latching) ή 24VAC

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ SAF-1500,3000,4500,6000

Αυτοκαθαριζόμενο χαλύβδινο, ηλεκτρικής λειτουργίας φίλτρο σίτας, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας PΝ… (1) με είσοδο-έξοδο φλαντζών διαμέτρου….(2), και σίτα κατακράτησης στερεών με επιφάνεια φιλτραρίσματος τουλάχιστον ίση προς…(3) cm2 και πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L, κυματοειδούς τύπου, με άνοιγμα ....(4) microns. Το φίλτρο θα εγκαθίσταται παράλληλα και επί της γραμμής (on-line) μεταφοράς του νερού, επί δικλείδων απομόνωσης τύπου στρεφομένου δίσκου με χειροτροχό, ελαστικής φραγής, διαμέτρου ίσης με την διάμετρο των φλαντζών του φίλτρου, και με μία δικλείδα απομόνωσης ομοίου τύπου επί της γραμμής μεταφοράς του νερού, ώστε να καθίσταται εφικτή η απομόνωση και συντήρηση του φίλτρου όποτε απαιτείται., χωρίς να διακόπτεται η ροή του νερού πρός το δίκτυο. Η μονάδα θα φέρει επίσης σίτα προκράτησης χονδρών φερτών, η οποία θα καθαρίζεται χειροκίνητα, Το σώμα του φ΄λτρου θα είναι κατασκευσμένο από ...(5)

Το φίλτρο θα κατακρατεί, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας τα στερεά σωματίδια, και όταν εκκινεί μία συνεδρία αυτοκαθαρισμού, θα αποβάλλει μέρος του νερού προς την αποχέτευση, χωρίς να διακόπτει την ροή του καθαρού νερού προς το δίκτυο. Μετά την διαδικασία αυτοκαθαρισμού, με καθαρό δηλαδή πλέγμα,  η απώλεια πίεσης στο φίλτρο, σε παροχή.... m3/h, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα...m πίεσης (6). Επί του φίλτρου εγκαθίσταται διαφορικός πρεσσοστάτης ο οποίος αναγνωρίζει την διαφορά πίεσης μεταξύ των δύο πλευρών του πλέγματος, και όταν αυτή φθάσει ένα προεπιλεγμένο επίπεδο (περίπου 0.5bar), μέσω του Πίνακα Ελέγχου, που συνοδεύει το φίλτρο (α) ανοίγει υδραυλικ ήλεκτροβαλβίδα η αποία αποχετεύει τα ακάθαρτα (β) ενεγοποιεί, μέσω ενσωματωμένου στο φίλτρο κινητήρα ισχύος....kW (6) μηχανισμό εμβόλου με στόμια αναρρόφησης , ο οποίος κινούμενος γραμμικά και αξονικά σαρώνει την εσωτερική επιφάνεια του πλέγματος, και αναρροφά τα στερεά που έχουν συσσωρευθεί στην εσωτερική επιφάνεια του πλέγματος, τα οποία στην συνέχει αποβάλλει μέσω τηε υδραυλικής βαλβίδας. Η διαδικασία διακόπτεται όταν η διαφορά πίεσης αποκατασταθεί. Ο Πίνακας Ελέγχου θα επιτρέπει εναλλακτική επιλογή εκκίνησης διαδικασίας αυτοκαθαρισμού (α) βάσε χρόνου, (β) βάσει συνδυασμού διαφοράς πίεσης/χρόνου, οποιοδήποτε εμφανισθεί πρώτο, ή (γ) συνεχής αυτοκαθαρισμός. . Η διαρκεια του κύκλου αυοκαθαρισμούν δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ...sec (6), κατά τα οποία η συνολικά αποβαλλόμενη ποσότητα νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ....lt (6). Κατά την διάρεκια καθαρισμού η ελάχιστη διαθέσιμη πίεση λειτουργίας θα είναι 2bar, και η ελάχιστη παροχή του δικτύου..... m3/h (6). Αν αυτές οι συνθήκες δεν διασφαλίζονται θα προστίθεται κατάντη του φίλτρου υδραυλική βαλβίδα διατήρησης της πίεσης (pressure sustaining valve), διαμέτρου ίσης με την γραμμή μεταφοράς του νερού.  

Ο Πίνακς Ελέγχοπυ του Φίλτρου θα είναι ηλεκτρικός/Ηλεκτρονικός Πίνακας του ιδίου, με το φίλτρο, κατασκευαστή. Το φίλτρο θα συνοδεύεται από αναλυτικό Εγχειρίδιο τοποθέτησης, λειτουργίας και συντήρησης σε Αγγλική, τουλάχιστον Γλώσσα, το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης και αναλυτικό Πίνακα Ανταλυτικών κα παρελκομένων. Ο κατασκευαστής θα διαθέτει Πιστοποίηση κατά ISO. 

Το αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο θα είναι ενδεικτικού τύπου SAF-..... του Οίκου Amiad

Συνυποβαλλόμενα σε Δημοπρασίες: 1. Εμπροκό Έντυπο. 2. Τεχνικά Έντυπα. 3. Διαθέσιμες Πιστοποιήσεις. 4. Πίνακας Ομοίων Εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και εκτός. 

Τιμολόγιο: Αυτοκαθαριζόμενο Ηλεκτρικό Φίλτρο με άκρα φλαντζών, ονομαστικής διαμέτρου ....'', με επιφάνεια πλέγματος.....cm2, συμπεριλαμβανομένου του Πίνακα Ελέγχου, και όλων των απαιτούμενων μικρουλικών σύνδεσης προς το Δίκτυο. Περιλαμβάνονται η Προμήθεια, η μεταφορά στο έργο,  η εγκατάσταση, η σύνδεση του Πίνακα ελέγχου η θέση σε λειτουργία, η δοκιμή, η τελική ρύθμιση και η εκπαίδευση Προσωπικού. Δεν περιλαμβάνονται δικλείδες απομόνωσης και διατήρησης πίεσης, και ο συλλέκτης επι του οποίου εδράζεται το φίλτρο...............Τεμ 1, €.....

 

(1) PN10

(2) 2'',3'',4'',6'',8'',10'' , κατά ISO-16/ASA.JIS/BS

(3) 1500,3000,4500,6000

(4) 10,25,50,80,100,130,200, 300,500,800 

(5) Ανθρακούχο Χάλυβα St 37-2 stanard, Ανοεξέιδωτο χάλυβα 316L, άλλα υλικά Κ.Π

(6) Βλ.Πίνακα Τεχνικών χαρακτηριστικών, ανάλογα με το μοντέλλο

 

 

   
   
   
   

 

SSL Certificates