Κατηγορίες
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

2014.Φράγμα Πηνειού: Αυτόματα Φίλτρα ABF της AMIAD

Φίλτρα AMIAD τύπου ABF , συνολικής αξίας 450.000€ προμήθευσε η Χ.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΒΕ…

Περισσότερα

2016. Μελέτες Άρδευσης Συμμαχικών Νεκροταφείων Σούδας και Μίκρας

Περισσότερα

2014.Μαρίνα Φλοίσβου: Επέκταση Συστήματος Κενού

Η Μαρίνα Φλοίσβου, το κόσμημα της παραλιακής Λεωφόρου, στο Παλαιό Φάληρο, κατα…

Περισσότερα

IBAK: Βιντεοσκόπηση » Βιντεοσκοπήσεις: Τεχνικά ζητήματα

Τυπικά Προβλήματα Αποχετευτικών Δικτύων

Σε ένα νέο, έτοιμο προς παράδοση δίκτυο ενδέχεται να διαπιστωθεί ένα ή περισσότερα από τα επόμενα προβλήματα
* Αποκλίσεις από την ελάχιστη επιτρεπτή κλίση
* Αποκλίσεις από την Μέση κλίση (κοιλιές και εξάρσεις του αγωγού). Η Βιντεοσκόπηση αναπαράγει μία πιστή μηκοτομή του αγωγού
* Μπάζα και προϊόντα εκσκαφής στον αγωγό και κάτω από τις συνδέσεις χρηστών
* Ελαττωματικοί Σύνδεσμοι σωλήνων
* Θραύσεις, Ρωγμές, Καταρρεύσεις ή Παραμορφώσεις του αγωγού
* Προεξοχές συνδέσεων
* Εισροή νερού
Σε λειτουργούντα δίκτυα ανάλογα και με την παλαιότητά τους και άλλες παραμέτρους ενδέχεται να διαπιστωθούν ένα από τα ανωτέρω προβλήματα και επιπλέον
* Διείσδυση ριζών
* Αποθέσεις λιπών και άλλων στερεών
* Δημιουργία κρούστας στον πυθμένα του σωλήνα
* Έμφραξη του αγωγού, μερική ή ολική

Γιατί είναι απαραίτητη η Βιντεοσκόπηση Δικτύων Αποχέτευσης

Παραλαβή Νέων Έργων

Η Βιντεοσκόπηση των Αγωγών Αποχέτευσης  και Ομβρίων οδηγεί σε σημαντικά οικονομικά οφέλη τόσο για τον Ιδιοκτήτη (Κύριο) του Έργου, όσο και για τον  Ανάδοχο του έργου κατά την παραλαβή Νέων έργων.
* Διευκολύνει το έργο των  Τεχνικών Υπηρεσιών , των αρμόδιων  για την παραλαβή των Έργων .
* Οριοθετεί τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, στην περίπτωση διαπίστωσης κακοτεχνιών και βλαβών πριν από την οριστική παραλαβή και την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής
* Αποτελεί αντικείμενο επίλυσης Νομικής Φύσεως διαφορών
* Διασφαλίζει αντικειμενικότητα και διαφάνεια
* Αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τις κακοτεχνίες

Εντοπισμός, Καταγραφή Προβλημάτων σε λειτουργούντα Δίκτυα

Ανεκτίμητο εργαλεία στον εντοπισμό προβλημάτων εμφράξεων, διαρροών και άλλων προβλημάτων σε παλαιά δίκτυα,
* για άμεση επέμβαση προς επισκευή
* για την εκπόνηση Μελετών Επισκευής των Δικτύων

Προστασία του Περιβάλλοντος και του Εξοπλισμού

Η Επιθεώρηση των αγωγών Αποχέτευσης εντοπίζει (α) χρήστες παράνομα συνδεδεμένους σε δίκτυα Ομβρίων  (β)  τα πιθανά σημεία διαρροής λυμάτων και εισροών νερού από το υπέδαφος….και προσφέρει σημαντικά στην προσπάθεια:
* προστασίας του Περιβάλλοντος
* προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα
* προστασίας Δημόσιας Υγείας
* προστασίας της λειτουργίας αντλιοστασίων  και του εξοπλισμού των ΜΒΚ
* ορθολογικής λειτουργίας των ΜΒΚ (υπερφόρτιση  των Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού από όμβρια, εισροές θαλασσινού νερού)

Αποφυγή συχνών Εμφράξεων

Η Βιντεοσκόπηση με ταυτόχρονη καταγραφή της Μηκοτομής του αγωγού, μέσω κλισίμετρου και κατάλληλου Λογισμικού,
* αποκαλύπτει σημεία κοιλιών και εξάρσεων του δικτύου τα οποία είναι πιθανά σημεία έμφραξης
* καθορίζει τις περιοχές αντικατάστασης του δικτύου για επισκευή του δικτύου

Εφαρμογές

Η Μέθοδος της Βιντεοσκόπησης χρησιμοποιείται:
* Για την Τμηματική ή Οριστική Παραλαβή  Νέων Δικτύων Αποχέτευσης και Ομβρίων από τον Κύριο του Έργου
* Για διαγνωστικό έλεγχο (εντοπισμό και  Καταγραφή προβλημάτων) σε παλαιά, Λειτουργούντα Δίκτυα
* Για την Εκπόνηση Μελετών Επισκευής των Δικτύων
* Για την κατασκευή Βάσεων δεδομένων ή συστημάτων GIS Αποχέτευσης
* Για την καταγραφή των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο καθώς και των παράνομων συνδέσεων (ειδικά στην περίπτωση συνδέσεων λυμάτων σε αγωγούς Όμβριων)
* Για τον εντοπισμό και την επισκευή προβληματικών αποχετεύσεων σε Κτίρια, Οικίες και Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Εκτέλεση Εργασίας Βιντεοσκόπησης

Πρότυπα

Η Βιντεοσκόπηση εκτελείται με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN752-1:1995,EN752-5:1997, EN752-7:1998.
Οι Βλάβες του Δικτύου κωδικοποιούνται και εμφανίζονται στα Πρωτόκολλα και τις Αναφορές  βάσει  του προτύπου κωδικοποίησης prΕΝ 13508-2:2000 για μη κτιριακούς αγωγούς αποχέτευσης
Ο Φορέας Εκτέλεσης της Βιντεοσκόπησης πρέπει να είναι Πιστοποιημένος  κατά ISO για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας

Προϋποθέσεις για μία ορθή Βιντεοσκόπηση

Οι Επιθεωρήσεις Αγωγών Αποχέτευσης πρέπει να γίνονται κατόπιν σχολαστικού καθαρισμού του Δικτύου με αποφρακτικό όχημα Υψηλής Πίεσης και Αναρρόφησης.
Κατά την διάρκεια της επιθεώρησης θα πρέπει ο αγωγός να διατηρεί μικρή ροή (όχι μεγαλύτερη του 5-10% της διαμέτρου), ώστε οι περιοχές λίμνασης να είναι εμφανείς. Στην περίπτωση υψηλής ροής αυτή πρέπει να περιορίζεται με χρήση μπαλονιών έμφραξης και ενδεχομένως αντλιών ακαθάρτων στα φρεάτια
Σε νέους αγωγούς είναι επιθυμητό να προηγηθεί απόρριψη καθαρού νερού στον αγωγό, από το δίκτυο Πόλης, ώστε να είναι εμφανείς οι περιοχές λίμνασης.
Η εμπειρία αποδεικνύει ότι ακόμα και στους νέους, προς παραλαβή, αγωγούς, το δίκτυο πρέπει να καθαρίζεται πριν από την Βιντεοσκόπηση

Αντικείμενο  Τελειωμένης Εργασίας

Το αντικείμενο της Εργασίας πρέπει να καθορίζεται από την  Προδιαγραφή της Εργασίας Βιντεοσκόπησης για Νέους αγωγούς , ή την αντίστοιχη για Λειτουργούντες Αγωγούς, και την Σύμβαση μεταξύ των 2 μερών.
Μία πλήρης, τελειωμένη Εργασία Επιθεώρησης περιλαμβάνει οπωσδήποτε το προϊόν της Βιντεοσκόπησης σε μαγνητικά/ψηφιακά μέσα (VHS,CD,DVD ή Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος) και ένα ή περισσότερα από τα επόμενα:
1. Συνοπτική Τεχνική Έκθεση
2. Βιντεοσκόπηση και αποθήκευση των video-clips σε ψηφιακά μέσα, σε format MPEG (1/2/4)
3. Πρωτόκολλο Επιθεώρησης, σε Ελληνική Γλώσσα, με Γραφικά Τομέως , λεπτομερή καταγραφή των προβλημάτων και φωτογραφίες, ξεχωριστά για κάθε Τομέα
4. Αναλυτική Αναφορά (Report) σφαλμάτων κωδικοποιημένων σύμφωνα με τα ΕΝ 13508-2 και άλλες αναφορές (Reports) από την Βάση Δεδομένων του Προγράμματος
5. Μηκοτομή αγωγού από Φρεάτιο σε Φρεάτιο.
6. Απεικόνιση των σφαλμάτων σε Ψηφιακό αρχείο (.dwg) του Δικτύου
7. Πρόγραμμα Αναπαραγωγής (Viewer) Πρωτοκόλλου σε οποιοδήποτε Υπολογιστή
8. Εξαγωγή δεδομένων σε σύστημα GIS

 

 

Μέθοδοι Βιντεοσκόπησης

Απλή Βιντεοσκόπηση Αποχετευτικών Δικτύων

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται σε απλές εργασίες βιντεοσκόπησης, όταν δεν είναι απαραίτητη η παραγωγή Πρωτοκόλου Επιθεώρησης και η παραγωγή Μηκοτομής του αγωγού.

Με  συστήματα CCTV της IBAK, που αποτελούνται από μία κονσόλα, ένα τύμπανο καλωδίου, ένα φορείο και μία κάμερα, μπορείτε:

 1. να κάνετε μία απλή λήψη video στο πεδίο. κατά την διάρκεια της λήψης χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη στην Κονσόλα Γεννήτρια Χαρακτήρων (EDE), για να εισάγετε στην εικόνα τυποποιημένες φράσεις ζημιών και άλλες παρατηρήσεις, αλλά και τις απαραίτητες αναφορές (ημερομηνία, ώρα, όνομα έργου, όνομα δρόμου και αριθμούς φρεατίων κτλ)
 2. να αναπαράγετε το video, επι τόπου, στην οθόνη 12'' της Κονσόλας Ελέγχου (ΒΚ 3.5.1)
 3. να αποθηκεύσετε το Video σε ψηφιακή μορφή (format MPEG 4 SP), σε ψηφιακή κάρτα SD με χωρητικότητα μέχρι και 8gb. Αυτή η αποθηκευτική ικανότητα υπερκαλύπτει πρακτικά τις ανάγκες μίας ημέρας Βιντεοσκόπησης.
 4. να αναπαράγετε το video στο Γραφείο εφόσον ο Προσωπικός Υπολογιστής διαθέτει υποδοχές για χρήση κάρτας SD και κατάλληλο λογισμικό αναπραγωγής (VLC κτλ)

Βιντεοσκόπηση με χρήση Λογισμικού (Data Acquisition CCTV Software)

Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για Επαγγελματικές Βιντεοσκοπήσεις, Με  συστήματα CCTV της IBAK, που αποτελούνται από μία κονσόλα, ένα τύμπανο καλωδίου, ένα φορείο, μία κάμερα, ένα προσωπικό υπολογιστή και κατάλληλο Λογισμικό Επιθεώρησης μπορείτε, επι πλέον των ανωτέρω:

 1. Να ψηφιοποιήστε και να αποθηκεύσετε το Λογισμικό απευθείας στον Υπολογιστή, παρακάμπτοντας το ενσωματωμένο στην Κονσόλα σύστημα ψηφιοποίησης
 2. Να καταγράψετε την τοποική κλίση στις ρόδες του φορείου , εφόσον το φορείο φέρει κλισίμετρο, και μέσω του Λογισμικού Επιθεώρησης να λάβετε μία πλήρη μηκοτομή του τομεά μεταξύ 2 φρεατίων
 3. Να παραλάβετε και να μεταφέρετε αυτόματα όλα τα δεδομένα στην βάση δεδομένων του Λογισμικού
 4. Να καταρτίσετε ένα πλήρες πρωτόκολλο επιθεώρησης με όλα τα στοιχεία που αφορούν τον αγωγό και να το παρουσιάσετε γραφικά
 5. Να πάρετε μία πλήρη αναφορά (report) της βάσης δεδομένων, με ομαδοποίηση ανά περιοχή, ανα κωδικοποιημένο τύπο βλάβης, ανά ημερομηνία κτλ
 6. Να καταρτίσετε Μελέτες επισκευής των δικτύων και να διαθέσετε τα δεδομένα σε σύστημα GIS για περαιτέρω αξιοποίηση

Τα  Πρωτόκολλα Επιθεώρησης είναι εμπλουτισμένα με φωτογραφικό υλικό, video-clips και αναλυτικές Αναφορές (Reports), στις οποίες εμφανίζονται οι επιθεωρηθέντες Τομείς, το μήκος τους,  η θέση κάθε βλάβης, οι κλίσεις και η μηκοτομή του αγωγού, οι βλάβες Κωδικοποιημένες και καταχωρημένες σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 13508-2  και σωρεία άλλων χρήσιμων πληροφοριών

Για την αναπαραγωγή της Μηκοτομής του Αγωγού είναι απαραίτητα τα εξής

 • Ύπαρξη Κλισίμετρου στο φορείο της Κάμερας
 • Ένα module του Λογισμικού το οποίο επιτρέπει την συλλογή και καταγραφή σημειακών κλίσεων και στην συνέχεια, ολοκλήρωση των μετρήσεων σε πλήρη μηκοτομή
 • Υψόμετρα πυθμένα (invert) φρεατίων:

Στην τελευταία έκδοση του Λογισμικού WinCan του Ελβετικού Οίκου CDLab περολαμ΄μβάνεται επίσης 'ενα πρόγραμμα ''Ανάγνωσης'' (Viwer),  με τον οποίο ο τελικός πελάτης μπορεί να αναγνώσει όλα τα αποτελέσματα της Βιντεοσκόπησης σε οποιοδήποτε υπολογιστή, χωρίς να διαθέτει το Λογισμικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSL Certificates